12 იანვარი 2021 გიორგი მშვენიერაძის ლექცია თემაზე "ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია"

გთავაზობთ გიორგი მშვენიერაძის ლექციას თემაზე "ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია"
წინამდებარე ვიდეოლექციების სერია შექმნილია "კოალიცია თანასწორობის" ეგიდით, ახალციხის, მარნეულისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებთან მუშაობის შედეგად გამოკვეთილი საკითხების მიხედვით. ლექცია მიზნად ისახავს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის დანერგვაში ხელშეწყობას, საქართველოს მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებში “დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” საქართველოს კანონის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას.

პუბლიკაციები

საქმეები