პუბლიკაციები

14 ნოემბერი 2019

კოალიციის საქმიანობა - 2018 წლის ანგარიში

ვემოთ მოცემული ანგარიში რიგით მეოთხეა და 2018 წლის 1-ლი იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდს მოიცავს. მასში ასახულია კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციების მიერ სახალხო დამცველის აპარატსა და საერთო სასამართლოებში წარმოებული 62 საქმე.
14 ნოემბერი 2019

დისკრიმინაციისაგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში - 2018 წლის ანგარიში

აღნიშნული ანგარიში აანალიზებს 2018 წელს საქართველოში ცალკეულ ჯგუფთა თანასწორობის უფლების რეალიზებას და ასახავს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, ძირითად გამოწვევებს, სახელმწიფოს პოლიტიკას, კანონმდებლობასა და პრაქტიკას.
31 მაისი 2018

კოალიციამ გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR) შუალედური ანგარიში წარადგინა

"კოალიციამ თანასწორობისათვის" გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR), საქართველოს თაობაზე შუალედური ანგარიში წარადგინა. ანგარიში აფასებს საქართველოს მეორე ციკლით გადასინჯვის შემდეგ (2015 წლის მოსმენა) გამოცემული რეკომენდაციების შესრულებას.
23 მაისი 2018

დისკრიმინაციისაგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფებისათვის საქართველოში - 2017 წლის ანგარიში

აღნიშნული ანგარიში აანალიზებს 2017 წელს საქართველოში ცალკეულ ჯგუფთა თანასწორობის უფლების რეალიზებას და ასახავს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, ძირითად გამოწვევებს, სახელმწიფოს პოლიტიკას, კანონმდებლობასა და პრაქტიკას.
29 მარტი 2018

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2016-2017

გამოვაქვეყნეთ ანგარიში, რომელიც 2016-2017 წლებში სასამართლოებში და სახალხო დამცველის აპარატში წარმოებულ დისკრიმინაციის საქმეებს ასახავს
01 დეკემბერი 2017

კვლევა - დისკრიმინაციული შევიწროება

კვლევა ეხება შევიწროების საკანონმდებლო რეგულირებას სხვადახვა ქვეყანაში, კონცეფციის განვითარების ისტორიას, ევროპის საბჭოს და ევროპის კავშირის რელევანტურ სტანდარტებს შევიწროებასთან დაკავშირებით.

პუბლიკაციები

საქმეები