პუბლიკაციები

24 სექტემბერი 2021

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში, 2020 წლის ანგარიში

ანგარიშში გაანალიზებულია 2020 წლის ტენდენციები, რომელმაც გავლენა იქონია ცალკეულ ჯგუფთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, კერძოდ, ის წინგადადგმული ნაბიჯები და არსებული გამოწვევები, რომელიც უკავშირდება სახელმწიფოს ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას, ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას, პრაქტიკას და მოწყვლადი ჯგუფების ყოველდღიურ ყოფას.
02 მაისი 2020

დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში - 2019 წლის ანგარიში

2014 წლის 2 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „დისკიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, რომლის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერი პირისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა. კანონის მიღების შემდგომ, „კოალიცია თანასწორობისთვის“ ყოველწლიურად შეისწავლის ადამიანების ცალკეულ ჯგუფთა თანასწორობის უფლების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას და ამზადებს შესაბამის ანგარიშებს.
14 ნოემბერი 2019

კოალიციის საქმიანობა - 2018 წლის ანგარიში

ვემოთ მოცემული ანგარიში რიგით მეოთხეა და 2018 წლის 1-ლი იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდს მოიცავს. მასში ასახულია კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციების მიერ სახალხო დამცველის აპარატსა და საერთო სასამართლოებში წარმოებული 62 საქმე.

პუბლიკაციები

საქმეები